Договір оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ДЛЯ КЛІЄНТІВ

Ці правила є публічним договором (офертою) (надалі – Договір) і відповідно до положень ст. ст.205, 633, 634, 638-642 Цивільного кодексу України умови публічної оферти є однаковими для всіх, а особа, яка приймає викладені в Договорі умови стає Замовником (акцепт Договору рівнозначний укладенню/підписанню Договору на умовах, викладених в цьому публічному договорі (оферті)) сервісу www.srstranscript.com (надалі – Сервіс/Сайт). 

У разі незгоди з умовами цього Договору з боку Замовника, останній зобов’язаний не здійснювати дії, направлені на замовлення Послуги на Сервісі, в тому числі і їх оплати. 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Виконавець – власник Сайту/Сервісу або особа, якій власник Сайту доручив виконувати будь-які дії, необхідні для забезпечення роботи Сайту та для забезпечення взаємодії з Користувачами. 

1.2. Акцепт – надання Замовником повноı̈ та безумовноı̈ відповіді Виконавцю на пропозицію укласти Договір про надання послуг з автоматичного транскрибування (стенографування) записаних медіафайлів у текст на обраній мові Замовником.

1.3. Замовник/Користувач – фізична особа, яка володіє відповідною цивільною право- та дієздатністю у розумінні положень діючого законодавства України і приєднується до умов цього Договору та відвідує Сайт.

1.4. Матеріал  всі записи та матеріали, завантажені, збережені, оброблені з використанням Сервісу Замовником з використанням облікового запису Замовника

1.5. Медіафайл –  файл з розширенням WAV, MP3, MPA, MOV, AVI, MP4, об’ємом не більше 600 Мб.

1.6. Особистий кабінет/Кабінет – персональна захищена web-сторінка, на якій Замовник може замовляти Послугу, відстежувати виконання Послуги, управляти Послугою, здійснювати платежі,  отримувати відомості про платежі та баланс, отримувати довідкову інформацію і т.д.

1.7. Сайт/Сервіс – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальноı̈ діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, та які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям, посилання на яке є на Сторінках, та забезпечують доступність цієı̈ інформаціı̈ для кінцевих споживачів. Для цього Договору під сайтом Сторони розуміють веб-сайт, який доступний у мережі “Інтернет” за посиланням https://www.srstranscript.com 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є послуги з автоматичного транскрибування (стенографування) записаних медіафайлів у текст на вибраній мові.

2.2. Послуги надаються через Сайт.

2.3. Вартість Послуги  зазначається в Особистому кабінеті на відповідній сторінці Сервісу, який адмініструється Виконавцем.

3. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ КОРИСТУВАЧАМИ

3.1. Для отримання Сервісу Замовник повинен створити обліковий запис, надавши ім’я, прізвище та по батькові (за наявності) та адресу електронної пошти.

3.2. Після створення облікового запису Виконавець надасть Замовнику данні для входу до цього Особистого кабінету, як тільки це стане практично можливим після дати створення Облікового запису та надходження листа-підтвердження на електронну адресу Замовника.

3.3. Замовник у повній мірі відповідає за наслідки надання недостовірних чи неповних контактних даних. 

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

 4.1. Акцептуванням  умов оферти вважатимуться конклюдентні дії – створення Особистого кабінету та/або оплата Замовлення, в т.ч. використання онлайн платіжного засобу для оплати за Замовлення. Моментом акцепту цієї оферти є  надходження коштів на рахунок  Виконавця.   

4.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Акцепту. Акцептуючи Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується з умовами цього Договору.

4.3. Замовник підтверджує, що остаточним вигодонабувачем результатів надання послуги  за цим Договором є безпосередньо він чи інша особа, яка уповноважує його на придбання таких послуг. У випадку придбання послуг на користь третіх осіб, або оплату за які здійснюють інші особи, відповідальність перед такими особами за цим Договором несе Замовник, а у відносинах між Замовником та Виконавцем саме Замовник є стороною Договору, якщо сторони не домовились про інше.

4.4. З метою виконання умов цього Договору Замовник надає Виконавцю згоду на обробку у будь-який спосіб його персональних даних, наданих Замовником особисто або через третіх осіб, протягом усього строку дії цього Договору. У випадку, якщо протягом строку дії цього Договору Замовник надає Виконавцю  персональні дані третіх осіб, то він гарантує законність їх отримання і наявність згоди цих осіб на обробку таких персональних даних Виконавцем.

5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна на Послугу зазначаються в Особистому кабінеті Замовника на Сайті.  

5.2. Розрахунки між Сторонами здійснюються шляхом перерахування грошових коштів через онлайн-платіжні системи, що використовуються Сайтом, або на розрахунковий рахунок, вказаний Виконавцем. Порядок оплати та реквізити/посилання на платіжну систему зазначаються у Особистому кабінеті.

5.3. Оплата Послуг здійснюється через онлайн платіжні системи. Замовник здійснює оплату після надходження повідомлення про необхідність оплати в Особистому кабінеті Замовника на сайті Сервісу. 

5.4. Комісія, яка може зніматись банківськими та фінансовими установами за перерахунок грошових коштів, покладається повністю на Замовника, якщо інше не домовлено із Виконавцем.

5.5. Після повної  оплати кошти не повертаються.

5.6. Сплачені послуги є забезпечувальним  платежем, не повертаються Замовнику та є заставою в розумінні чинного законодавства України. 

6. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Послуги надаються  в мережі “Інтернет”. Послуги оплачуються до початку надання Послуг через платіжну систему в порядку і спосіб, передбачений цим Договором. 

6.2. Замовник завантажує на сторінці «Нове замовлення» в Особистому кабінеті Медіафайл, обирає мову та натискає кнопку «ВІДПРАВИТИ».

6.3. Після здійснення автоматичного транскрибування (стенографування) Медіафайлу у текст на обраній мові Замовником, Замовник отримує   матеріал у вигляді текстового файлу у форматі pdf, який  необхідно завантажити зі сторінки «МОЇ ЗАМОВЛЕННЯ»  в Особистому кабінеті зі статусом «ВИКОНАНО».

6.4. Виконавець не несе відповідальності за якість автоматичного транскрибування у випадку, якщо у записі Медіафайлу наявні сторонні шуми та нерозбірливе мовлення.

6.5. Моментом виконання надання Послуг вважається розміщення файлу у форматі pdf, в якому буде міститися текст, що був створений за допомогою  автоматичного транскрибування (стенографування) та який буде знаходитися на сторінці «МОЇ ЗАМОВЛЕННЯ»  в Особистому кабінеті зі статусом «ВИКОНАНО».

6.6. У випадку порушення умов оплати Послуг Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Особистого кабінету. 

7. РОЗГЛЯД СКАРГ КОРИСТУВАЧІВ

7.1. Виконавець зобов’язаний надати послуги  на рівні, який характерний для такого типу послуг.

7.2. Користувач вправі подати Виконавцю скаргу на  результат надання послуг. Виконавець самостійно визначає строк і порядок розгляду таких скарг.  

8. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Замовник до моменту початку надання Послуг може відмовитися від отримання Послуги без пояснення причини. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі. 

8.2. Для реалізаціı̈ свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, та у разі наявності позитивного балансу в Особистому кабінеті Замовника, які не були використані для оплати Послуги та відмови Замовника від подальшого використання Сервісом, Замовник направляє відповідне повідомлення Виконавцю із письмовою заявою про повернення коштів  на support@srstranscript.com із зазначенням банківських реквізитів, в тому числі банківського рахунку у форматі IBAN і Виконавець повертає кошти протягом 3 (Трьох) банківських днів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. В випадку порушення умов оплати Послуг Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Особистого кабінету

9.2. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Сайту  у випадку виявлення фактів поширення (чи будь-якого відтворення)  інформації з Сайту

9.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 9.2. цього Договору, Замовник зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Послуг. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до онлайн-продукту третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

9.4. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання Замовником результатів надання Послуги. Замовник використовує результати наданої Послуги на свій страх і ризик. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов’язаних з практичним застосуванням інформаціı̈, одержаноı̈ в процесі надання Послуги, передбаченоı̈ цим Договором.

9.5. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів, систем та комп’ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України та отримання третіми особами доступу до конфіденційної інформації або інформації про надані послуги за цим Договором.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від невиконання, неналежного виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання, неналежне виконання сталось через обставини непереборної сили або обставини, які Сторони не могли передбачити до укладення даного Договору.

10.2. До обставин непереборної сили Сторони відносять наступні: пожежа, катастрофа, стихійне лихо, війна, воєнні дії, витік газу, відсутність електроенергії, відсутність Інтернету з технічних причин, що не залежать від волі та можливостей Сторін (відключення Інтернет через відсутність оплати не вважається обставиною непереборної сили), зміни у законодавстві, що впливають на виконання даного Договору.

10.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язується протягом 48 годин з моменту їх настання повідомити другу Сторону про настання таких обставин, а у випадку відсутності електроенергії та/або Інтернету не пізніше ніж за годину до початку сеансу з Користувачем.

10.4. Належним підтвердженням обставин непереборної сили Сторони вважають довідку з Торгово-промислової палати, відповідний Акт з енергетичної служби та/або особи, яка надає Інтернет послуги.

10.5. Сторони стверджують, запевняють та гарантують, що наявні (або існуючі в подальшому) військові дії на території України та введений (продовжений) воєнний стан не будуть використані ними як підстава для затягування або ухилення чи перешкода, у тому числі з підстав наявності непередбачуваних (форс-мажорних) обставин, від виконання ними власних зобов’язань за цим Договором.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо і опосередковано відноситься до виконання цього Договору, так само як і інформація, яку надає кожна зі Сторін або будь-яка третя сторона, що має відношення до Сторін, що не є загальнодоступною і стала відомою Сторонам у результаті укладення та/або виконання даного Договору, вважається конфіденційною. Крім того, для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з даним видом інформації, у зв’язку з цим є конфіденційною та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів, що вживаються Сторонами щодо збереження її секретності.

11.2. Сторони  зобов’язуються не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію третім особам і не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного виконання цього Договору, як протягом строку його дії, так і після його припинення.

11.3. Уся конфіденційна інформація, передана Замовником Виконавцю, є і залишається власністю Замовника. Після припинення дії цього Договору Виконавець зобов’язаний утримуватись від будь-якого розголошення інформації, яка стосується Замовника.

12. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Усі права на контент, який розміщено на Сайті/Сторінках, а також всі матеріали, належать Виконавецьові.

12.2. Права інтелектуальної власності на матеріали, контент на Сайті або на інших ресурсах, доступ до яких надано Виконавцем, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

12.3. Виконавець також може використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

12.4. Виконавець надає Користувачеві/Замовникові обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до використання матеріалів (це означає, що матеріали можуть бути використані Замовником особисто і не призначені для подальшого поширення). Строк такої ліцензії залежить від матеріалів і територія поширення дії ліцензії – весь світ.

12.5. Зазначений контент та матеріали можуть бути використані наступними способами: шляхом ознайомлення з ним (шляхом перегляду, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду контенту та матеріалів, а також шляхом відтворення виключно в особистих цілях).

12.6. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права інтелектуальної власності використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

12.7. Всі матеріали, надані Виконавцем Користувачу/Замовнику в процесі надання Послуг, є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця. 

12.8. Виключне авторське право, в тому числі суміжні з авторським права належать Виконавцю. Всі матеріали, надані Виконавцем Замовнику в процесі надання Послуг призначені тільки для особистого використання Замовника. Контент, розміщений на Сайті, Сторінках та матеріали не можуть бути скопійовані, опубліковані, відтворені, перероблені, поширені, продані або використані в інший спосіб частинами або повністю без письмової згоди Виконавця.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

13.2. До правовідносин між сторонами за цим Договором застосовується матеріальне право України.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір діє протягом строку надання Послуг, а в частині оплати – до повного розрахунку між Сторонами.

14.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
14.1.1. невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором; 
14.2.1. передбачених розділом 9 цього Договору.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Приєднуючись та акцентуючи умови цього Договору, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних.

15.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час шляхом публікації нової версії тексту цього Договору. Користувач/Замовник перед кожним використанням Сайту перевіряє актуальну версію правил і продовжуючи використовувати цей Сайт погоджується на будь-які зміни. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Черкас Валентина Володимирівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.08.2023 р. №2010350000000368846

Електронна адреса: support@srstranscript.com

Юридична адреса: пр-т Леся Курбаса, 15, кв.45, Київ, Україна, 03194

Р/р UA213052990000026008010129749 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299

Є платником єдиного податку 3-ї групи